تمدید مهلت ارسال مقاله

با توجه به درخواست پژوهشگران و علاقمندان به مشارکت علمی در کنگره پیش‌روی و همچنین حجم مقالات ارسالی و فرآیند زمان‌بر داوری مقالات ارسالی با اعلام کمیته علمی و اجرایی کنگره، تاریخ برگزاری کنگره به ۲۹ آبان تغییر یافت. قابل توجه می باشد این تاریخ غیرقابل تغییر بوده و آخرین مهلت ارسال مقالات به کنگره تا تاریخ ۲۷ آبان ماه تمدید گردیده است.