محورهای کنفرانس

 • مهندسی پل و تونل
 • ساختارهای جدید و سازه های ویژه
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی شهری
 • مهندسی هیدرولیک و آبزیان
 • مواد مهندسی عمران
 • مدیریت مهندسی
 • طراحی معماری و برنامه ریزی
 • تئوری معماری
 • تاریخ معماری
 • معماری پایدار
 • کامپیوترها در معماری
 • ساختمان های فردی و انواع ساختمان ها
 • تحولات و نوآوری در معماری
 • برنامه ریزی شهر
 • پروژه و فرآیندهای ساخت و ساز
 • بازسازی شهری و توسعه پایدار
 • محیط زیست و فناوری
 • توسعه انسانی و پایداری
 • سیاست های عمومی و توسعه محلی
 • تأثیرات اجتماعی، کار و سلامت کارگری
 • آب و فاضلاب درمان